ترجمه کتاب راهنمای آزمایش های مکانیک خاک (مایکل ای. کالینسکی)

دانلود ترجمه کتاب راهنمای آزمایش های مکانیک خاک (مایکل ای. کالینسکی)،
در قالب pdf و در 172 صفحه، شامل:

فصل اول:
مقدمه

فصل دوم:
اندازه گیری میزان رطوبت

فصل سوم:
اندازه گیری چگالی دانه های جامد خاک

فصل چهارم:
اندازه گیری حد روانی و حد خمیری

فصل پنجم:
تحلیل توزیع اندازه ذرات

فصل ششم:
طقه بندی آزمایشگاهی خاک

فصل هفتم:
طبقه بندی صحرایی خاک

فصل هشتم:
تراکم آزمایشگاهی خاک

فصل نهم:
اندازه گیری صحرایی وزن مخصوص خشک و میزان رطوبت

فصل دهم:
اندازه گیری ضریب هدایت الکتریکی خاک های دانه ای با استفاده از نفوذسنج با جدار ثابت

فصل یازدهم:
آزمایش تحکیم یک بعدی خاک های چسبنده

فصل دوازدهم:
آزمایش مقاومت برشی مستقیم برای خاک های دانه ای

فصل سیزدهم:
آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده

فصل چهاردهم:
آزمایش مقاومت سه محوری زهکشی نشده تحکیم نیافته

ضمیمه الف: برگه های داده آزمایشگاهی
ضمیمه ب: نمایش ویدئویی